Általános Értékesítési- és Szállítási Feltételek

A jelen Általános Értékesítési- és Szállítási Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a TechFoam Hungary Kft., mint eladó – és a vele szerződő partner – vevő – között létrejövő jogviszony általános szerző-dési feltételeit tartalmazza. A szerződés nyelve magyar. Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a szolgál-tatásaink igénybevételének, illetve a vásárlásnak. A megrendelésben, egyéb dokumentumokban az ÁSZF-től eltérő rendelkezések csak mindkét fél kifejezett elfogadása esetén érvényesek.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ÁSZF-et bármikor részben, vagy egészében módosítsuk. A módo-sítás a közzétételkor lép hatályba.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadók.

Cégadatok

Elérhetőség – bemutatóterem és szaküzlet:

Az adásvételi jogviszonyt a megrendelése visszaigazolása hozza létre, amely alapján a Megrendelő köteles a megrendelt és kiszállított árut átvenni, és annak vételárát a TechFoam Hungary Kft részé-re maradéktalanul megfizetni.

A szerződést a magyar nyelven kiállított, sorszámozott számla testesíti meg, mely tartalmazza a termék megnevezését, mennyiségét, vételárát, a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határ-idejét.

Megrendelő a számlát készpénzfizetés, bankkártyás fizetés, illetve előre utalással való fizetés vagy utánvét esetén az áru átvételekor személyes átadással vagy csomagba helyezve kapja kézhez. Számlareklamációt kizárólag az áru átvételekor áll módunkban elfogadni.

A TechFoam Hungary Kft által kiállított számla másodpéldányát a magyar számviteli jogszabályok-nak megfelelően iktatjuk és megőrizzük.

Vásárlás, Megrendelés, Regisztráció

Vásárló csak saját nevében vásárolhat, a gazdálkodó szervezetek pedig felhatalmazott képviselőjük útján járhatnak el. Álképviselőnek minősül -a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értelmében-, aki jogosultság vagy felhatalmazás hiányában jár el, az ebből eredő kárt viseli.

A megrendelés leadásához regisztráció szükséges. Minden e-mail címet csak egyszer lehet regiszt-rálni.

A regisztráció során meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat, mint a családi- és utónevét, lakcímét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, telefonszámát, illetve a későbbi belépéshez szükséges jelszavát.

A felhasználó a regisztráció során megadott adatokat a rendelés elküldése előtt módosíthatja. A megrendelés rögzítésre kerül, utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Az ÁSZF elfogadása a regisztráció elengedhetetlen feltétele.

A TechFoam Hungary Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, illetve hátrányokért, melyek azonosítójának és jelszavának jogosulatlan harmadik személy birtokába kerülése esetén keletkez-nek.

Amennyiben valaki visszaélt az Ön e-mail címével és nem ön adta le a megrendelését, azt haladék-talanul jelezze nekünk írásban az info@zajcsillapitas.net e-mail címen. Abban az esetben, amikor nem kapunk ilyen jelzést, megrendelését érvényesnek tekintjük.

E-mail címe megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a TechFoam Hungary Kft. technikai jellegű üzenetet küldjön Önnek. Kérelemre a regisztrált adatok törlésre kerülnek a rendszerből. A törlési kérelmet e-mailben is meg kell erősíteni, mellyel elkerülhető a véletlen vagy más, nem jogosult által kezdeményezett törlés.

Regisztrált vásárlók a felhasználói fiókjukba Bejelentkezés menüpontra kattintva tudnak belépni, regisztrált e-mail címük és jelszavuk megadásával. Elfelejtett jelszó estén az Elfelejtett jelszó? menü-pont nyújt segítséget.

Amennyiben a TechFoam Hungary Kft. a honlap használata (böngészés, illetve megrendelés) során felhasználói visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel felfüggesztheti regisztráci-óját.

A termék(ek) kosárba tételét követően választható az átvételi- és a fizetési mód. A Rendelés végle-gesítése gomb használatával a vevő véglegesíti rendelését, melyre azonnal automatikus visszaiga-zolást küldünk. A megrendelés a visszaigazolással válik érvényessé. A visszaigazolás tartalmazza a termék(ek) megnevezését, a rendelt darabszámot, a rendelés értékét, a választott átvételi és fize-tési módot, a szállítási feltételeket, és a vevő adatait.

Amennyiben a megrendelő a megrendelésről nem kap automatikus rendszerüzenetet, akkor a megrendelés nem került rögzítésre vételi szándéka nem hatályos.

Hiba estén (pl. nem érkezik automatikus rendszerüzenetet a megrendelés után, illetve az automa-tikus rendszerüzenetben a megrendelés adataiban hiba szerepel) kérjük, telefonon vagy e-mailen vegye fel velünk a kapcsolatot. Megrendelésével kapcsolatban -az automatikus e-mailben található rendelési számra hivatkozva- érdeklődhet szaküzletünkben, vagy az info@zajcsillapitas.net e-mail címen.

Abban az esetben, ha a rendelt termék jelenleg nem áll rendelkezésre munkatársunk helyettesítő terméket ajánl fel.

Amennyiben a megrendelt termék vételárát, illetve egyéb díjakat, költségeket már megfizette és a helyettesítő terméket nem fogadja el, úgy az(oka)t a lehető leghamarabb, de legkésőbb 14 napon belül visszafizetjük a Megrendelőnek. A visszautalással kapcsolatban a vevőt semmilyen többlet-költség nem terheli.

A termékekről készült képek tájékoztató jellegűek. Az adott termék aloldala tartalmazza a megvá-sárolni kívánt termék főbb jellemzőit.

Az árak forintban értendők, Áfát tartalmazzák.

Az internetes felületen feltüntetett árak az eladó üzletében (címe: H-1183 Budapest, Felsőcsatári út 15.) történő személyes átvétel esetén érvényesek.

A TechFoam Hungary Kft. fenntartja a termékek árának változtatási jogát. A termékek árának mó-dosítása az internetes áruházunkban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már megren-delt termékek vételárát nem érinti a módosítás.

Amennyiben a TechFoam Hungary Kft. minden gondosságának ellenére hibás ár kerül az internetes felületre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetlegesen rendszerhiba miatt megjelenő „0 Ft” vagy „1 Ft”) árra. Ebben az estben a TechFoam Hungary Kft., nem köteles a terméket a nyilvánvalóan téves áron leszállítani és felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében hátrányos jog-következmények nélkül a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

Megrendelésével Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a kiszállított árut átveszi és ellenértékét, va-lamint a megrendelt járulékos szolgáltatások díját a TechFoam Hungary Kft. részére maradéktala-nul megfizeti.

Megrendelésével Ön kifejezi vásárlási szándékát, amely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatá-sok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint ajánlati kötöttséget jelent attól az időponttól, amikor megrendelé-sét megkapjuk.

Amennyiben a Megrendelő tervrajzot vagy mintát ad át, felel a TechFoam Hungary Kft. felé, hogy azok használatával harmadik személy joga nem sérül. A Megrendelő ezen rendelkezés megsértése esetén köteles mentesíteni a TechFoam Hungary Kft. -t harmadik személyek mindennemű igényé-től.

A Megrendelő felel továbbá minden átadott tervrajz vagy minta műszaki helyességéért, hiányta-lanságért, teljességéért és használhatóságért. A TechFoam Hungary Kft., a neki felróható hibán kívül, nem felel azon termékek vagy szolgáltatások hibáiért, melyeket ezen tervrajz vagy minta alapján állítottak elő.

A tervrajz, minta vagy a megbízás utólagos módosításából eredő többletköltségek külön kerülnek felszámításra.

Az eladó ajánlata más írásos megállapodás hiányában az ajánlat keltezésétől számított négy hétig érvényes.

Szállítás

A szállítási díjak bruttó árak, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA). A szállítás költsége külön feltüntetésre kerül a számlán. A számla – részteljesítés esetén is – a szállítás napján kerül kiállításra.

A megrendelés visszaigazolásában a kosárban lévő összes termékre vonatkozó szállítási költséget tüntetjük fel.

Amennyiben a kosárban raktáron lévő és jelenleg nem elérhető termék is szerepel, a kiszállítást akkor indítjuk, ha minden termék rendelkezésre áll. Lehetőség van – külön kérésre- a rendelés több részletben történő kiszállítására, ebben az esetben azonban a szállítási díjak, szállításonként fizetendőek.

Amennyiben a Megrendelő akár 24 órán belül több, különálló rendelést adott le, valamennyi ren-delését külön kezeljük, külön szállítjuk. Ebben az estben a rendelésekért külön-külön meg kell fi-zetni a szállítási díjat még akkor is, ha valamennyi megrendelés szállítását ugyanarra a címre kér-ték.

Általános teljesítési határidő

A megrendelés írásos visszaigazolásától számítva, illetve előre utalás esetén a számla ellenértéké-nek bankszámlánkra történő beérkezésének másnapjától:

Amennyiben a fentiektől eltérő szállítási időt jelölünk meg valamely termékhez tartozó ismertető-ben, úgy ez utóbbi az irányadó.

A Megrendelő részére legyártott egyedi terméket kizárólag a teljes vételár megelőlegezése esetén áll módunkban leszállítani.

Meghatározott időszakra szóló, de mennyiségi meghatározás nélküli eladások (keretjellegű megbí-zások, szerződések) esetében az egyes szállítások mennyisége és szállítási határideje külön kerül-het megállapításra. A szállítási határidő számításán kívül esik az az idő, amíg az eladó a vevő hibá-jából – tervek hibájából, megrendelés egyéb módosításából stb. – a termékeket gyártani nem tud-ja.

A Megrendelőnek a megrendelés leadásakor meg kell jelölnie, hogy az árut házhozszállítással kéri vagy személyes átvétellel az üzletünkben kívánja átvenni. Áruátvételre kizárólag az üzlet nyitvatar-tási idejében (hétfőtől péntekig: 09:15 – 17:00 óráig) kerülhet sor. Házhozszállítás esetén az árut szerződéses partnerünk segítségével juttatjuk el a Megrendelőhöz.

Mindig törekszünk arra, hogy a Megrendelő minél előbb megkapja a megrendelt termékeket, de az esetlegesen felmerülő, a TechFoam Hungary Kft. -n kívül álló okokért felelősséget nem tudunk vállalni.

A kiszállított terméket egyszer kíséreljük meg kiszállítani. Amennyiben az egyeztetett időpontban kiszállított terméket a megrendelő nem veszi át, a sikertelen és az újbóli kiszállítás költségeit is a Megrendelő viseli. Ismételt házhozszállítás külön díj ellenében kérhető.

Amennyiben a megrendelt és leszállított terméket az első kiszállítás alkalmával nem veszi át, illet-ve az átvétellel kapcsolatban a szállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi fel munkatár-sunkkal a kapcsolatot, úgy az értékesítést meghiúsultnak tekintjük. Ebben az estben az előlegből a vételár 30%-ának megfelelő összeget, de legalább 5000 Ft-ot bánatpénz jogcímén levonunk.

Az eredménytelen kiszállítás költségével, valamint a bánatpénz összegével csökkentett előleget visszautaljuk.

A szállítás akkor tekintendő teljesítettnek és a kárveszélyviselés akkor száll át a vevőre (előre bér-mentesített szállítás kikötésekor is), ha az áru az eladó telephelyét elhagyta. Az eladó általi szállít-mánybiztosításra csak abban az esetben kerül sor, ha a vevő a biztosítást kifejezetten előírja és kötelezettséget vállal a felmerülő költségek viselésére.

A fuvarozó közreműködésével történő szállítás esetén, a fuvarozó által okozott károk, a fuvarozó késedelme stb. a vevőt terheli függetlenül attól, hogy az eladó a fuvarozás megszervezésében se-gítséget nyújtott-e.

Amennyiben a szállításra kész termékek az eladón kívülálló okból az eladónál maradnak, a termé-keknek akár a fuvarozó, akár közvetlenül a vevő általi átvétele az eladón kívül álló okból elmarad, akkor az eladó jogosult a termékek teljes árát úgy kiszámlázni, mintha az adott napon a vevő a termékeket átvette volna. A termék raktározására a vevő költségére (1 EUR/paletta/nap) és fele-lősségére kerülhet sor. A raktározási költséget az eladó a termékek tényleges átvételekor jogosult kiszámlázni.

Az eladó a szállítás határidejét módosíthatja, vagy a szállítástól részben vagy egészben elállhat, amennyiben az előállítás vagy a szállítás – az eladónak fel nem róható külső körülmény (különösen, de nem kizárólagosan: sztrájk, munkaerőhiány, szállító akadályoztatása, energia- vagy alapanyag-hiánya, törés vagy téves égetés, elemi károk, stb.) vagy vis-maior esetén – akadályba ütközik. Eladó szándékosan súlyos magatartását kivéve, a szállítás késedelméből vagy elmaradásából eredő köz-vetlen vagy közvetett következményi károk megtérítését a vevő nem jogosult követelni az eladó-tól.

Amennyiben a termékek – az eladón kívül álló okból – az átvételre megállapított végső határidőtől számított 14 napon belül nem kerül a vevő által átvételre, akkor az eladó tárolási kötelezettsége megszűnik. A vevő által még ki nem fizetett termékek esetében – különös tekintettel arra, hogy az eladó a tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja – az eladó dönthet úgy, hogy a termé-keket más módon hasznosítja, vagy megsemmisíti. A vevő által már kifizetett termékek esetében az eladó a termékeket megsemmisítheti. A megsemmisítés költségeit, vagy a másként való hasz-nosítás többletöltségeit a vevő köteles megfizetni.

Áru átvételekor ellenőrizze, hogy a megrendelt áru hiánytalanul megérkezett-e és győződjön meg annak sértetlenségéről, valamint, hogy a számlát megkapta-e. Szállítás hibájából eredő reklamáci-ót kizárólag az áru átadásakor áll módunkban elfogadni. Kifogás esetén kifogásait jegyzőkönyv fel-vételével jelezze a kézbesítőnek és a terméket ne vegye át.

Szabványtermékek esetében a tömeg nem kerül minden egyes raklap vonatkozásában külön meg-állapításra, hanem az elektronikus adatbázisban szereplő, azonos típusú raklapok adatai kerülnek alkalmazásra.

A termékek, vagy a gyártói csomagolásban, vagy egyedi egységcsomagolásban (zsugorfóliázva, kartondobozban, stb.), vagy helyszíni átvételkor esetenként csomagolás nélkül kerülnek átadásra. Az ezt meghaladó csomagolás külön felszámításra kerül.

A megrendelt áru kiszállítására munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között kerülhet sor. Az átvevő aláírásával igazolja a kiszállított termék átvételét a szállító rendszerének megfelelő dokumentálási rendszerben. Írásbeli, két tanú által aláírt meghatalmazással Ön helyett más is átveheti a terméket, ha személyesen nem tudja átvenni.

Egyedi rendelésre gyártott egyedi termékek esetén 100 m2 megrendelése felett +5% mértékig a vevő köteles átvenni az árut. Mínusz 2 % eltérés erejéig a rendelést teljesítettnek kell tekinteni.

Fizetési feltételek

Az internetes megrendelés leadásakor a Megrendelő utánvét vagy előreutalás fizetési módok kö-zül választhat. Szaküzletünkben kézpénzes illetve bankkártyás (MasterCard, Visa, Visa Electron, Visa P, Maestro) fizetésre van lehetőség.

A választott fizetési módtól való eltérésre csak a TechFoam Hungary Kft. előzetes hozzájárulásával van lehetőség. Amennyiben a Megrendelő a megrendelt termék vételárát nem egyenlíti ki, akkor a megrendelés törlődik a rendszerből.

Utánvét

A megrendelő a megrendelt termék(ek) árát, valamint a szállítási és esetlegesen felmerülő egyéb költségeket számla ellenében a csomag átvételekor a kézbesítőnek fizeti meg készpénzben. Érték-határ: bruttó 200.000 Ft. egyazon vásárló esetén. Ugyanazon vevő 200.000 Ft feletti megrendelé-se(i) esetén a megrendelést csak az ellenérték kiegyenlítése után áll módunkban kiszállítani.

Bankszámlára történő előre utalás

A megrendelések visszaigazolásakor megadjuk azt a bankszámla számunkat, amelyre a számla ér-téket várjuk. Az utalás alkalmával a közlemény rovatba minden esetben tüntessék fel a visszaigazo-lásban megadott rendelési számot. Az általunk vállalt szállítási határidő a számla ellenértékének bankszámlánkra történő beérkezésének másnapjától számítható.

A Megrendelő által tévesen megadott adatokért, és az azokból adódó károkért, illetve a hibás ada-tokból eredő esetleges téves teljesítésért a TechFoam Hungary Kft. semmilyen formában nem vál-lal felelősséget. A Megrendelő megrendelésével kijelenti, hogy a jelen bekezdésekben körülírt ese-tekben a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli.

Késedelmes fizetés esetében a jegybanki alapkamat kétszerese, mint késedelmi kamat kerül fel-számításra. A vevő vagyoni helyzetének romlása, valamint bármilyen – esetlegesen más szerző-désből is adódó – fizetési késedelme esetén az eladó jogosult a szállításokat biztosíték adásához kötni, vagy a fizetési kötelezettségek teljesítéséig a termékeket részben vagy egészben visszatarta-ni, vagy 8 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a szerződéstől póthatáridő nélkül elállni. Az elállás a szerződést felbontja. Ebben az esetben a felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállíta-ni. Amennyiben az eladót a fentiek miatti elállással összefüggésben kár éri, azt a vevő köteles az eladó részére megtéríteni.

A teljes vételár megfizetéséig az áru az eladó tulajdonában marad. A vevő a tulajdonjog átszállásá-ig nem jogosult azt harmadik személynek zálogba vagy biztosítékul adni, vagy egyéb módon meg-terhelni, átruházni. A vevő köteles az eladót haladéktalanul tájékoztatni a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áru harmadik személyhez való hozzájutásáról. Ha a vevő fizetési késedelembe esett, ak-kor az eladó jogosult a tulajdonjog fenntartás alatt álló áruról szabadon rendelkezni. Eladó tulaj-donjog-fenntartásának érvényesítésekor a vevő köteles az eladó követelésére az árut mindenféle feltétel nélkül átadni.

A vevő jogosult az árukat rendeltetésszerű üzletmenet keretében – szintén tulajdonjog fenntartás-sal – megfelelő ellenérték fejében továbbértékesíteni, mindaddig, amíg fizetési késedelembe nem esik. Ilyen továbbértékesítés esetén az új vevőt köteles tájékoztatni, hogy a tulajdonjoggal jelenleg nem rendelkezik, így az új vevő is csak akkor szerezheti meg az áru tulajdonjogát, ha a vevő előbb azt megszerezte. Az ilyen továbbértékesítésből a vevőt megillető teljes vételárat és egyéb ekkor keletkező teljes követeléseket már most az eladóra engedményezi a Ptk. 328 §-a alapján.

Az eladóra engedményezett követelés biztosítékául szolgál a mindenkor eladott, tulajdonjog fenn-tartás alá eső áru értékének erejéig. A vevő köteles az eladót tájékoztatni, ha a tulajdonjog fenn-tartás alatt álló árut a jelen pontban foglaltak szerint értékesítette. Köteles az eladóval közölni a harmadik adós – az új vevő – nevét(cégnevét), lakcímét(székhelyét) és a követelések mértékét. Az eladó a vevő fizetési késedelme esetén jogosult az engedményezésről a harmadik adóst – új vevőt – tájékoztatni és az engedményezett követelést érvényesíteni. Vevő kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a jelen szerződésben foglalt engedményezési nyilatkozatát az eladó jogosult az új vevőnek átadni és ezt az új vevő – tekintettel arra, hogy az a vevőtől, mint engedményezőtől származik – a Ptk. 328 § (3) bekezdése szerinti értesítésnek tekinteni. A felek rögzítik, hogy a vevő fizetési köte-lezettsége az engedményezés ellenére fennmarad, kivéve, ha az eladó az új vevőtől az engedmé-nyezés alapján a teljes követeléséhez hozzájut. Amennyiben az eladó az új vevőtől az eredeti teljes követelésénél nagyobb összeghez jut hozzá, akkor köteles azzal a vevő felé elszámolni.

Amennyiben mintadarab elkészítése szükséges, úgy annak költségei vagy részköltségei külön ke-rülhetnek kiszámlázásra az eladó döntésétől függően.

Szavatosság és felelősség

Az eladó anyagszállítások esetén ingyenes pótszállítások révén teljesít garanciát. A hibákból eredő változtatási igények kizártak.

A nyilvánvaló hibákat, illetve hiányosságokat (különösen amennyiben azok a mennyiségre, méret-re, formára és színre vonatkoznak) az átadáskor azonnal, míg az egyéb hibákat az észrevételt köve-tően írásban és haladéktalanul kell jelenteni az eladó számára. A szavatossági igények – szakszerű beépítés és rendeltetésszerű használat esetén – az átadást követő 12 hónapon belül érvényesíthe-tők.

Amennyiben a szállítmány egy része hibás, vevő nem jogosult a teljes szállítmányt hibásnak minő-síteni és az átvételt megtagadni.

Az eladó hibás teljesítésből adódó kártérítési kötelezettsége nem haladhatja meg a hibás termékek vételárának 5 százalékát.

Az eladó jogosult a kifogásolt hibákat egy erre szakosodott vizsgálati intézménnyel megvizsgáltat-ni. Amennyiben ezen vizsgálat a kifogásolt hibát nem igazolja, úgy a vevő nem élhet szavatossági jogával, és a vizsgálat költségei ez esetben a vevőt terhelik.

Amennyiben az eladó a saját személyzete révén segít a vevő építésvezetésének a szerelés vagy az üzembe helyezés folyamán, az eladó csak azért felelős, hogy a szakmailag megfelelő személyzetet kiválasztja és szakmailag helyes tanácsadást végez. Az eladó az építésvezetés tekintetében csak tanácsadást nyújt és nem vállal felelősséget a termékek beépítése során keletkező károkért. Az ezt meghaladó igények, különösen kártérítési igények kizártak, kivéve eladó súlyos vétkessége esetén.

Nem tartozik jótállás alá, amennyiben a hibát a következők okozzák:

Az eladó termékeire az eladó által pl.: termékinformációs,- vagy adatlapon közölt – különösen a méret,- és alakeltérésekre vonatkozó – tűréshatárok megadása megengedett. A vevő által a ter-mékinformációs,- és adatlapokon megnevezett egyéb értékek esetében irányértékekről van szó. A tulajdonságok csak abban az esetben minősülnek biztosítottnak, amennyiben azokat eladó kifeje-zetten megerősíti, egyebekben az eladó mintadarabjai csak támpontnak minősülnek.

A termékek vizsgálatára azok az eladó által szokásosan alkalmazott vizsgálati módszerek érvénye-sek, amelyeknél alapvetően az európai ipari normák (EN) alkalmazására kerül sor. A tűzállóanya-gok minőségbiztosítása az eladó által az üzemeiben folyamatosan végzett statisztikai minőségel-lenőrzés formájában történik. Az ezen felüli anyagvizsgálatokhoz külön írásbeli megállapodás szük-séges, és az ezzel járó költségeket a vevő viseli. Az eladó által elvégzett minden egyes anyagvizsgá-latról a tanúsítvány csak külön megállapodás és költségtérítés ellenében kerül vevő részére kiadás-ra. Az eladó által elvégzett minőségvizsgálat nem helyettesíti a vevő vizsgálati és kifogásolási köte-lezettségét.

Az előírt méretektől való eltérések az ajánlatban, illetve a termékinformációs- és adatlapon feltűn-tetett tűrések szerint megengedettek.

Eladó kizárólag azért a vállalt termékminőségért felel, mely az adatlapokon fizikai és kémiai érté-kekkel meghatározásra került. Eladó nem vállal semmilyen szavatosságot a termékek tartósságára, amennyiben azok a szokásostól eltérő, vevőspecifikus eljárások, illetve alkalmazások keretében kerülnek felhasználásra. A vevő ezért köteles a termékek felhasználhatóságát saját speciális folya-mataiban és alkalmazási körülményei között kísérleti,- és tesztberendezések segítségével felülvizs-gálni.

Eladó csak akkor vállal felelősséget a termékek vevőspecifikus eljárásokban, illetve alkalmazások-ban történő felhasználhatóságáért, amennyiben az eladót egy külön engineering szolgáltatással bízzák meg, ami kifejezetten a vevőspecifikus eljárások és alkalmazások számára legalkalmasabb termékek kiválasztásának keretében megy végbe.

Minden egyéb műszaki tulajdonságra, valamint a tűzálló anyagok tartósságára vonatkozó időga-ranciára az eladó nem vállal szavatosságot.

Elállási jog

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a ter-mék átvételétől számított 14 napon belül. A vevő az elállási jogát a 45/2014. Kormányrendelet 2. számú mellékletben található nyilatkozat-mintával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján teheti meg. Az elállást a TechFoam Hungary Kft. -nek akkor áll módjában elfogadni, ha az erre vonatkozó nyilatkozatot a megadott határidőn belül igazoltan megkapja.

Elállás esetén a vevő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számí-tott 7 napon belül a TechFoam Hungary Kft. részére visszaküldeni. A visszajuttatás közvetlen költ-ségei a Vevőt terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti idő-szakban is gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Kormányrendelet 29. §- ában foglaltak esetén, így különösen:

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a vevő felel. Nem felel az értékcsökkenésért, ha az elállás részleteiről szóló tájékoztatási kötelezettségének (45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bek. i) pontja) a TechFoam Hungary Kft. nem tett eleget.

TechFoam Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát a vevővel szemben érvényesítse.

Elállás esetére őrizze meg az eredeti csomagolást és lehetőség szerint a terméket eredeti csoma-golásban küldje vissza részünkre.

A vételárat mindaddig visszatarthatjuk, ameddig a vevő a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt részünkre az elállás közlésétől számított 7 napon belül visszaküldte (a korábbi időpont számít). Ellenkező esetben a vevő által megfizetett összeg visszatérítése nem áll módunkban.

A vevő által megfizetett összeget csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a termé-ke(ke)t a fentiekben megadott határidőn belül visszaszolgáltatta; munkatársunk megvizsgálta, hi-ánytalannak és sérülésmentesnek találta. Ebben az esetben a vevő által megfizetett összeget (ter-mék(ek) vételárát és a szállítási díjat) haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezéstől számított 14 napon belül visszatérítjük.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához beleegyezését adta. Az eredeti ügylettől eltérő fizetési mód alkalmazása esetén a vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Felelősség korlátozása

TechFoam Hungary Kft. nem vállal felelősséget a következő esetekben:

A TechFoam Hungary Kft. a honlapján megjelenő adatokat és információkat törekszik a lehető leg-nagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve közölni, azonban a honla-punkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak. Bizonytalanság esetén keresse fel üzletünket/bemutatótermünket, ahol munkatársunk készséggel áll rendelkezésre.

A TechFoam Hungary Kft. fenntartja a jogot bármilyen információ (a jelen tájékoztató, a termékek, azok leírásának, árának, stb.) mindenkori indokolás nélküli megváltoztatására.

Személyes adatok védelme

A TechFoam Hungary Kft.-nál a személyes adatok bizalmas kezelése prioritással bír. Személyes adatait csak az Adatvédelmi Nyilatkozatunk szerint, illetve a vonatkozó jogszabályi keretek között kezeljük, illetve tesszük hozzáférhetővé az arra jogosultak részére.

Az adatfelvételre és kezelésre elsősorban az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Adatvédelmi Nyilatkozatunk tartalmazza az Adatkezelési elveinket.

A Megrendelő megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléssel összefüggésben szolgál-tatott személyes adatokat a TechFoam Hungary Kft. rögzítse, tárolja és kezelje.

A megrendeléskor rögzített adatokat a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel. A rendelés le-adása során az internetes áruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a meg-adott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten, szükséges és arányos mértékben kezeljük és hasz-náljuk. A tudomásunkra jutott, általunk kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatjuk ki, kivéve a megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, teljesítési segédek részére történő adatszolgáltatást. Az áru helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat átadjuk a szerződé-ses teljesítési segéd szállítónak, futárnak (név, kézbesítési cím, telefon ).

Jogában áll az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor írásban visszavonni, módosítani, illetve kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az alábbi e-mail címen: info@zajcsillapitas.net.

A TechFoam Hungary Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzés érdekében, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény ese-tén.

Kapcsolattartás, panaszkezelés

Üzletünk/bemutatótermünk, valamint internetes áruházunk szolgáltatásaival kapcsolatos észrevé-teleket, panaszokat, felhasználói megkereséseket az info@zajcsillapitas.net e-mail címen várjuk.

A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket, e-mail útján az Ön által megadott e-mail címre, legkésőbb beérkezésüktől számított 30 napon belül válaszoljuk meg. A TechFoam Hungary Kft. érdekkörében valósnak bizonyult hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedünk.

Kérdés, probléma, reklamáció esetén munkatársunk telefonon is munkanapokon 09:15-17:00 óra között készséggel áll rendelkezésére.

Felügyeleti szervek, jogviták rendezése

Szolgáltatásunkkal összefüggő esetleges fogyasztói panaszával az illetékes fogyasztóvédelmi ható-ság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

Békéltető Testület

A felmerülő vitás ügyek -fogyasztói jogvita- egyszerű, gyors, bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából kezdeményezheti a békéltető testület eljárását.

A TechFoam Hungary Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Fsz. 115-116.

A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy Ön, mint fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a TechFoam Hungary Kft. -vel, mint vállalkozással rendezni, illetve a testület eljárása iránti kérelem benyújtása.

A békéltető testület eljárásának kezdeményezése ingyenes, azonban ha a testület az Ön hátrányá-ra dönt fizetési kötelezettsége merülhet fel, ekkor az eljárási költségek Önt terhelik.

Irányadó jog

A megrendelésének visszaigazolásával létrejött, illetve a TechFoam Hungary Kft által üzemeltetett internetes áruház szolgáltatásaival, használatával kapcsolatos jogviszonyokra a magyar jog irány-adó. Az ENSZ adásvételre vonatkozó joga kizárt.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a polgári tör-vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tör-vény, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

A felek esetleges jogvita esetén, értékhatártól függően kikötik a TechFoam Hungary Kft. mindenko-ri székhelye szerinti járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét.

Veszprém, 2016. január 26.